CODI ÈTIC

ENRAONART AMB VALORS

El codi ètic d’Enraonart és el resultat d’un diàleg rigorós, viu, i molt plural en què es reflecteixen els valors més profunds de l’associació.

Enraonart és una associació cultural i educativa sense ànim de lucre que té com a objectiu primordial guiar i ajudar les persones a fi que puguin eixamplar els seus horitzons de comprensió mitjançant la pràctica del diàleg filosòfic.

A Enraonart entenem per diàleg filosòfic aquell en què es justifiquen les pròpies idees amb arguments i raons, en un procés comunicatiu bidireccional basat en l’escolta activa, el respecte als altres interlocutors, i la decidida voluntat d’assolir un millor coneixement de la realitat examinada. Per tant, els valors que donen sentit a Enraonart estan indissolublement lligats a l’essència del diàleg filosòfic i, com és ben sabut, no hi ha veritable diàleg si no s’actua amb uns valors i unes sòlides conviccions ètiques. En efecte, el diàleg filosòfic és inviable, deixa de tenir sentit, sense respecte, ni confiança entre les persones que hi participen, sense un alt nivell de tolerància a les idees dels altres, i un interès sincer per assolir una millor comprensió del tema tractat.

En conclusió, el fet de situar la pràctica del diàleg filosòfic com a nucli central de la nostra actuació quotidiana, implica, conseqüentment, una clara aspiració a regir-nos per uns principis racionals d’ampli abast.

Respecte i responsabilitat

Per a nosaltres el respecte a les persones significa, ras i curt, que tothom, sense cap mena d’exclusió, i, fins que no es demostri el contrari, serà considerat un interlocutor vàlid per al diàleg. Ara bé, si una persona no respecta els altres, no escolta, ni deixa parlar, o intenta imposar la seva opinió per la força, aleshores, i per raons obvies, quedarà exclòs de la nostra comunitat de diàleg.

D’altra banda, la responsabilitat ens remet, tal com posa de manifest la definició del Diccionari de la llengua catalana, a la “Capacitat de respondre d’alguna cosa, de garantir la realització d’una tasca, el compliment d’un deure, de donar-ne raó.” En efecte, una de les claus de la responsabilitat radica, des del nostre punt de vista, en el fet de donar raó d’allò que es fa. És a dir, la responsabilitat exigeix que s’actuï sempre de manera justificada, amb raons, i per tant, assumint plenament la decisió, finalment, presa.

Així doncs, el respecte i la responsabilitat defineixen el marc de referència fonamental d’Enraonart, mentre que la manca de respecte a les altres persones, i la manca de responsabilitat en les actuacions, suposa situar-se en un territori aliè als valors que defensa l’associació a través del seu codi ètic.

En resum, sense respecte i responsabilitat no hi pot haver un veritable diàleg, i sense diàleg es clausuren vies d’accés a la comprensió de la realitat que ens envolta i de les persones amb qui ens relacionem. El resultat és gairebé sempre el mateix, un empobriment del potencial de les persones per construir una societat millor.

Confiança

La sinceritat i el compromís amb la veritat són imprescindibles per generar confiança, i sense confiança es tanquen les portes al veritable diàleg i es nega l’accés a la comprensió autèntica de la realitat.

D’altra banda, una gestió interna responsable, ben justificada i adequadament comunicada és fonamental per generar confiança a nivell intern i extern.

Coherència

És imprescindible actuar de manera que no hi hagi contradiccions flagrants entre allò que es diu i allò que es fa. Aquest és un tema molt important, ja que molt sovint les actuacions d’empreses i entitats tenen una doble cara. A nivell extern es compleixen unes normes exemplars, però a nivell intern se’n prescindeix d’elles. Això, des del nostre punt de vista, és d’una incoherència injustificable. Cal actuar de portes enfora de la mateixa manera que de portes endins.

Transparència

Una associació sense ànim de lucre i amb una sincera vocació de servei públic en l’àmbit cultural i educatiu no pot no ser transparent.

A més, en el cas d’Enraonart els aspectes econòmics estaran sempre orientats a garantir la sostenibilitat del projecte i subordinats al compliment dels objectius declarats de l’associació.

Aquest compromís tindrà una concreció pública a través del web d’Enraonart on periòdicament s’informarà dels diferents temes relacionats amb la gestió de l’associació. D’altra banda, i més enllà dels drets estatutaris que assisteixen als socis, la junta directiva de l’associació també informarà a d’altres persones, que sense ser-ne sòcies, hagin establert vincles amb les activitats de l’associació i tinguin interès a saber-ne com es gestiona internament.

Responsabilitat social

Sens dubte, el compromís de servei públic implica no només la realització d’una sèrie d’activitats orientades a ajudar les persones a accedir a la cultura i l’educació, sinó a tenir cura de tots els aspectes que s’hi poden vincular. En aquest sentit, des d’Enraonart sempre s’actuarà amb l’objectiu d’afavorir les decisions que puguin tenir una repercussió social més positiva. Ens hi referim, per exemple, a actuacions guiades per valors medi ambientals, d’eficiència energètica, de no discriminació, i de suport a pràctiques inclusives.